Passend Onderwijs

1. Afname Citotoetsen
Wij vinden het belangrijk om kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling. Daar waar (extra) zorg nodig is, willen we tijdig en passend van dienst kunnen zijn. Daarom hanteren wij het Cito-Leerlingvolgsysteem voor de groepen 1 t/m 8. De toetsen worden na afname grondig geanalyseerd en uitgewerkt in een passend aanbod. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Ook dát is passend onderwijs.

2. Schoolondersteuningsprofiel
De wijze waarop de school de extra ondersteuning organiseert, beschrijft de school in een Schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.). Hieronder staat de afbeelding van de onepage ons schoolondersteuningsprofiel.  Klik op het plaatje om de volledige grootte weer te geven. Klik hier voor het volledige document.3. Leerlingenzorg
Leerlingenzorg gaat om de zorg voor álle leerlingen. Leerkrachten signaleren extra behoeften zo snel mogelijk en proberen daarop zoveel mogelijk eerst binnen de lessen meteen in te spelen. Als dat niet voldoende is, zal er deskundige hulp van buitenaf ingeschakeld worden. Dan zal er extra hulp binnen of buiten de groep plaatsvinden. Mocht dit allemaal geen of onvoldoende rendement opleveren, dan wordt er gezocht naar andere oplossingen buiten de school.
Onze zorg en begeleiding is opbrengstgericht. Wij stellen hoge verwachtingen aan alle leerlingen. Dat betekent dat wij erop uit zijn alle leerlingen binnen hun eigen leerniveau het hoogst haalbare te laten bereiken. Daarbij maakt het voor ons niet uit om wie het gaat: een toekomstige vmbo-leerling of een Vwo-leerling.
We gaan uit van de principes van de 1-zorgroute en hanteren daarbij de cyclus van handelingsgericht werken (HGW):


4. Zorgteam
Het kindcentrum heeft een eigen zorgteam, dat verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Het zorgteam adviseert leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Verder voert het voortgangsgesprekken met ouders en leerkrachten over de ontwikkeling van het kind.
Leden van het zorgteam houden zich ook bezig met handelingsplannen en bewaken de opbrengsten via het leerlingvolgsysteem.
Soms is er zorg nodig, die door de school zelf niet geboden kan worden en dan wordt er gezocht naar externe hulp. Binnen Kindante kunnen we terugvallen op een eigen zorgloket, dat de processen van hulpverlening al snel op gang helpt. Het komt ook voor, dat er specifieke hulp van externe hulpverleners noodzakelijk is. In al die gevallen fungeert het zorgteam als eerste contactpersoon en coördinator.
 
Cookie instellingen