Verlof

De regels over de leerplicht staan in de Leerplichtwet. Zie hiervoor de site van Ingrado - Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling.

KLIK HIER om direct naar dit formulier te gaan: 'Formulier vakantie buiten schoolvakantie'

KLIK HIER om direct naar dit formulier te gaan: 'Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden'


VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek)
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een beperkt aantal gevallen is verlof mogelijk:

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit uw godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor 1 dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden. 

2. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de kinderen liggen. Hierbij moet gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk of ernstige ziekte of het overlijden van bloed- of aanverwanten, de viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ - 25- 40- 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend.

3. Op vakantie onder schooltijd
Verlof voor vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (1 van) de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij geven (m.u.v. de eerste 2 weken van het schooljaar), zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet de enig mogelijke gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd. De aanvraag moet tenminste 8 weken van tevoren bij de directeur worden ingediend i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. 
Helaas komt het wel eens voor dat een kind of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor het kind pas later op school terug kan komen. Het is van groot belang een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijk misverstanden.


Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar via de leerkracht of via de website van Kindcentrum Sittard. U levert de ingevulde en ondertekende aanvraag met relevante verklaringen in bij de leerkracht of bij de locatieleider/directeur. Deze neemt een besluit voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als het een aanvraag voor verlof van meer dan 10 schooldagen is, neemt de leerplichtambtenaar van de woongemeente een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor kortdurend verlof i.v.m. religieuze verplichtingen of andere gewichtige omstandigheden (zie hierboven punt 1 en 2).
Klik hier voor het aanvraagformulier voor vakantieverlof onder schooltijd (zie hierboven punt 3). 

Let op: Het verlof is pas definitief goedgekeurd als ouders de toekenning via de locatieleider of de directeur hebben ontvangen! De aanvraag alléén is dus niet voldoende!


Niet eens met het besluit?
Als uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met het besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.  Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: datum, naam en adres van belanghebbende, een omschrijving van het besluit dat is genomen, argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit. Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.  Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden. Voordat u een beroepschrift indient, is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Heeft u nog vragen? Dan verwijzen wij u door naar de schoolgids (hoofdstuk 8) of neem contact op met de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente, of ga naar www.lvla.nl
Cookie instellingen